Algemene Voorwaarden

Van ANWB Camping diensten kan slechts gebruik worden gemaakt door klanten die eerst kennis hebben genomen van deze Algemene Voorwaarden in hun geheel en die deze voorwaarden zonder voorbehoud hebben aanvaard door het desbetreffende vakje aan te klikken of door op de voor dit doel verstrekte hypertekst-link te klikken. Zonder deze aanvaarding is het technisch onmogelijk door te gaan met het boekingsproces. Deze Algemene Voorwaarden gelden met ingang van 30 december 2019.

Definities

De volgende definities hebben dezelfde betekenis in het enkelvoud of het meervoud.

  • "ANWBCamping.nl" betekent ANWBCamping.nl, Wassenaarseweg 220, 2596 EC Den Haag, Nederland.
  • "Klant" betekend een Klant die een of meer van de op de Website aangeboden Diensten reserveert, bestelt en/of koopt.
  • "Dienstverlener" betekend een leverancier van Diensten, zoals camping, hotel, luchtvaartmaatschappij, touroperators, autoverhuurbedrijven en verzekeringsmaatschappijen.
  • "Website" betekent de website www.anwbcamping.nl
  • "Dienst" betekent een op de Website aangeboden dienst, zoals het boeken van vervoersdiensten, accommodatiediensten, autoverhuurdiensten en pakketreizen.
  • "Algemene Voorwaarden" betekent deze algemene boekings- en gebruiksvoorwaarden.
  • "Bijzondere Voorwaarden" betekend de voorwaarden die van toepassing zijn op de activiteiten van de Dienstverleners waarmee de klant separaat akkoord is gegaan.

Werkingssfeer

ANWBCamping.nl biedt de mogelijkheid reisdiensten te boeken op de site, in het bijzonder camping. ANWBCamping.nl handelt namens en in naam van verschillende Dienstverleners van camping, hotels en / of vervoersdiensten. Deze algemene boekings- en gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het aanbieden en leveren van de Diensten.

Het aanbieden en leveren van Diensten is ook onderworpen aan de Bijzondere Voorwaarden van de Dienstverleners, welke tijdens het boekingsproces ter beschikking van de klant worden gesteld. Aanvaarding door de klant van de Bijzondere Voorwaarden vindt plaats op het moment van het daadwerkelijk plaatsen van een bestelling.

De Algemene Voorwaarden kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden aangepast, hoewel zulke aanpassingen niet van toepassing zijn op bestellingen die reeds zijn aanvaard door ANWBCamping.nl namens de betrokken Dienstverlener(s). Het is derhalve van essentieel belang dat de klant de Algemene Voorwaarden leest op het moment van het plaatsen van zijn/haar bestelling, teneinde op de hoogte te zijn van de van kracht zijnde bepalingen.

Boeken via de website www.anwbcamping.nl

Juridische bevoegdheid van de klant

De Website helpt de klant bij het vinden van reisproducten en bij het maken van de gewenste reserveringen, en bemiddelt bij de daarmee gemoeide transacties met de Dienstverleners. De klant dient tenminste 18 jaar oud te zijn, juridisch bevoegd te zijn om contractuele verbintenissen aan te gaan, en deze Website te gebruiken in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden.

De klant is financieel aansprakelijk voor zijn / haar activiteiten op deze Website, met inbegrip van mogelijk gebruik van zijn / haar klantnaam en wachtwoord. Hij / zij garandeert dat de op de Website ingevulde informatie over hem / haar correct en accuraat is.

Enig gebruik van de Website dat frauduleus is of in strijd met de onderhavige Algemene Voorwaarden is reden voor weigering van toegang van de klant tot de door de Dienstverleners aangeboden Diensten of tot de andere functionaliteiten van de Website.

Het plaatsen van een bestelling

Het plaatsen van een bestelling is mogelijk door alle stappen in het boekingsproces juist te doorlopen. Zodra er een bestelling wordt geplaatst controleert de Dienstverlener of finale beschikbaarheid. Pas wanneer Klant een definitieve bevestiging per e-mail heeft ontvangen en Klant heeft voldaan aan de Bijzondere Voorwaarden van Dienstverlener kan een bestelling als definitief worden beschouwt.

Let op!

Bij het afronden van uw bestelling en het accepteren van de Algemene Voorwaarden en Bijzondere Voorwaarden van de Dienstverlener in stap 4 van het boekingsformulier, maakt u een definitieve boeking en gaat Klant een betalingsverplichting aan met de Dienstverlener.

Let op!

Zodra uw bestelling bij de Dienstverlener definitief is gaat u rechtstreeks een overeenkomst aan met de Dienstverlener. ANWBCamping.nl heeft slechts een bemiddelende rol.

Het betalen van een bestelling

De wijze van betalen hangt af van de aangeboden betaalmogelijkheden van Dienstverlener. Klant betaalt direct aan de Dienstverlener zonder tussenkomst van ANWB. In veel gevallen geldt er aanbetaling en restbetaling. Ook de manier van betalen wordt door Dienstverlener bepaald. Indien Klant aanbetaalt door geld over te maken, vraag de Website om de laatste drie cijfers van het bankrekeningnummer van Klant. Op deze manier kan de Dienstverlener makkelijker de betaling van de Klant terugvinden.

Het annuleren of wijzigen van een bestelling

Alle voorwaarden van annulering of wijzigen van een bestelling en/of terugbetaling worden in stap 4 van het boekingsproces en in de per e-mail verzonden bevestiging met Klant gedeeld en zijn mogelijk bij elke Dienstverlener anders. Het is niet mogelijk een finale bestelling te plaatsen zonder dat Klant in stap 4 akkoord is gegaan met deze Algemene Voorwaarden en Bijzondere Voorwaarden van de Dienstverlener.

De bevestiging van de bestelling, die de essentiële elementen zoals de omschrijving van de bestelde Dienst(en) en de prijs samenvat, wordt aan de klant verzonden per e-mail, niet later dan 24 uur na de besteldatum. Indien de klant geen e-mailbericht ter bevestiging heeft ontvangen binnen 24 uur na het plaatsen van de bestelling, dient hij / zij contact op te nemen met de Reserveringsafdeling via het e-mailadres reserveringen@anwb.nl.

Annuleringen of verzoeken tot aanpassing dienen te allen tijde te worden verzonden aan de Dienstverlener waarvan een product is afgenomen. Bij annulering of verzoek tot wijziging gelden zowel deze Algemene Voorwaarden als de Bijzondere Voorwaarden van de Dienstverlener. Eventuele kosten die gemoeid gaan met een annulering of wijziging van de bestelling zijn voor rekening van de Klant.

Specifieke Diensten

ANWBCamping.nl handelt uitsluitend namens en in naam van de Dienstverleners met betrekking tot het aanbieden en leveren van alle Diensten.

Het doel van het onderhavige artikel is details te verstrekken over de Diensten van de Dienstverleners ter informatie van de klant. Deze details zijn niet uitputtend en vervangen niet de Bijzondere Voorwaarden van de Dienstverleners.

Behalve in het geval van juridische bepalingen die het tegendeel voorschrijven, kunnen deze details niet leiden tot enige binding of aansprakelijkheid zijdens ANWBCamping.nl.

Belastingen

De lokale autoriteiten van bepaalde landen kunnen aanvullende belastingen opleggen (toeristenbelasting, etc.), welke ter plaatse dienen te worden voldaan. Uitsluitend de klant is aansprakelijk voor het betalen van dergelijke aanvullende belastingen.

Prijzen

De op de Website gepresenteerde prijzen worden weergegeven in de lokale valuta van de Dienstverlener. Wanneer Website vanaf prijzen toont zijn dit de laagste weekprijzen binnen een daarvoor vooraf bepaalde periode.

Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn prijzen exclusief verzekering, luchtvaartdiensten, overtollige bagage, vervoer van de luchthaven naar de accommodatie, visa en vaccinatiekosten of eventuele persoonlijke kosten (was, telefoon, dranken, roomservice, fooi, etc) alle niet uitdrukkelijk in de reserveringsbevestiging genoemde kosten.

De op de Website getoonde prijzen kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Dergelijke wijzigingen gelden niet voor reeds geaccepteerde reserveringen.

De op de Website getoonde prijzen worden door Dienstverlener via een derde partij vertrekt aan ANWBCamping.nl. ANWBCamping.nl is in geen enkel geval aansprakelijk voor foutief getoonde prijzen en/of wijzigingen in prijzen.

Foto's en illustraties

ANWBCamping.nl spant zich tot het uiterste in om foto’s en illustraties te verstrekken die de klant een beeld geven van de aangeboden Diensten. Het doel van deze foto’s en illustraties is het aan de klant illustreren van het niveau van de Dienstverlener en accommodatie of de mate van comfort en ze mogen niet worden opgevat als een toezegging die dit doel ontstijgt.

Verzekeringen

Verzekeringen maken geen deel uit van de op de Website genoemde prijzen. Dientengevolge wordt de klant aangeraden een verzekering af te sluiten die de gevolgen van bepaalde gevallen van annulering dekt en een aanvullende polis die dekking biedt voor bepaalde bijzondere risico’s zoals repatriëringkosten in het geval van een ongeluk of ziekte.

Voor meer informatie over ANWB Verzekeringen kijkt hier u: https://www.anwb.nl/verzekeringen

Aansprakelijkheid ANWBCamping.nl

De klant erkent dat ANWBCamping.nl handelt als tussenpersoon namens en in naam van de Dienstverleners. ANWBCamping.nl zal onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk worden gehouden met betrekking tot Diensten die de klant heeft geboekt bij een of meer Dienstverleners.

ANWBCamping.nl is niet aansprakelijk als en voor zover de klant in staat is zijn / haar schade te claimen onder een verzekeringspolis, zoals een reis en / of vakantie-annuleringsverzekering.

Toepasselijk recht

Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank in Den Haag is bevoegd te oordelen over elk geschil voortvloeiend uit de interpretatie en / of uitvoering ervan.

Gebruiksvoorwaarden

De informatie, software, producten en diensten die op www.anwbcamping.nl worden aangeboden kunnen onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. ANWBCamping.nl kan op elk moment verbeteringen en / of wijzigingen in de informatie op www.anwbcamping.nl aanbrengen en doet dat regelmatig. In geen geval zal ANWBCamping.nl en / of de Dienstverleners aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte en / of gevolgschade die samenhangt met het gebruik van deze website of met vertraging of onmogelijkheid om de website te gebruiken.

ANVR- en SGR-voorwaarden

Op alle door Klant gemaakte bestellingen zijn de ANVR- en SGR-voorwaarden niet van toepassing.

Wilt u liever via een reisorganisator (touroperator) boeken waarbij u wel onder de voorwaarden van ANVR en SGR kan boeken? Bekijk u dan hier alle ANWB Touroperators: https://www.anwb.nl/vakantie/anwb-reisorganisaties

Vragen over uw reservering

Vragen over uw reservering, wijzigingen en annuleringen kunt u indienen bij de Dienstverlener zelf. De ANWB heeft geen directe verantwoordelijkheid bij de afhandeling, maar kan u wel helpen bij het contact opnemen met de desbetreffende camping. Hiervan kunt u bijvoorbeeld gebruikmaken wanneer u bijvoorbeeld de taal niet spreekt. Bij eventuele technische problemen kunt u ook mailen naar: reserveringen@anwb.nl

Privacy

ANWB en haar dochterondernemingen leggen bepaalde persoonsgegevens van u vast en maakt gebruik van cookies onder de voorwaarden zoals beschreven in het privacy- en cookiestatement dat is terug te vinden in het onderdeel 'Privacy en cookies' onder elke pagina op anwb.nl. Mocht u vragen of klachten hebben over ons privacybeleid, dan kunt u deze richten aan email: privacy@anwb.nl