Voorwaarden

Neem alstublieft kennis van de volgende gebruiksvoorwaarden van PiNCAMP GmbH als exploitant van deze online aanbiedingen.

1. Algemeen

1.1 PiNCAMP GmbH, Hansastr. 19, 80686 München (hierna ” aanbieder “) exploiteert websites, internetportalen, apps en sociale mediaplatforms (hierna samen ” aanbod “) voor het zoeken naar campings en het vergelijken en boeken van diensten van campings, organisatoren, campingketens, camping coöperaties en andere aanbieders van campingdiensten (hierna ” derde aanbieders “).

1.2 Het aanbod is gericht op alle gebruikers van de in paragraaf 1.1 genoemde aanbiedingen (hierna te noemen ” gebruikers”). Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle content en diensten die door de aanbieder aan de gebruiker beschikbaar worden gesteld. Ze gelden in de versie die van kracht is op het moment dat het aanbod wordt gebruikt, onder voorbehoud van eventuele latere wijzigingen in overeenstemming met paragraaf 5.1. Door de website van de aanbieder te gebruiken, bevestigt de gebruiker dat hij de gebruiksvoorwaarden heeft gelezen en begrepen en ermee akkoord gaat en dat hij kennis heeft genomen van het privacybeleid.

1.3 De aanbieder biedt informatie aan over de beschikbaarheid en boekbaarheid van diensten van derde aanbieders en in sommige gevallen de directe boeking van deze diensten via de aanbieder. Het aanbod van de aanbieder is geen advies.

1.4 De boeking van reisdiensten en andere diensten vindt plaats via een technische verbinding die door de aanbieder wordt gemaakt met het aanbod van de derde aanbieder. De aanbieder is geen dienstverlener van accommodaties en/of andere aanvullende diensten of van andere reisdiensten, noch een touroperator in de zin van de wet. De aanbieder treedt uitsluitend op als tussenpersoon voor (accommodatie)overeenkomsten met derde aanbieders.

1.5 De gebruiker selecteert een camping uit het aanbod van de aanbieder. Als een directe boekingsmogelijkheid beschikbaar is, voert de gebruiker de gewenste reisdata in en selecteert de gewenste optie (bijv. tentplaats, standplaats, enz.). De gebruiker kan zijn persoonlijke gegevens en betalingsgegevens invoeren in het boekings gedeelte. Voordat de boeking wordt voltooid, ontvangt de gebruiker een overzicht van alle gegevens en geselecteerde diensten, de totale prijs en informatie over de betalingsverwerking en de annuleringsvoorwaarden van de geselecteerde externe aanbieder. De klant kan op elk moment tijdens het boekingsproces correcties aanbrengen of de boeking volledig annuleren. Alleen door te klikken op de knop “Nu met betalingsverplichting boeken” doet de gebruiker een bindend aanbod aan de derde aanbieder om een (accommodatie)contract af te sluiten en aan de aanbieder om een agentuurovereenkomst af te sluiten. De gebruiker ontvangt vervolgens een bevestiging dat zijn aanbod is ontvangen. Deze bevestiging is alleen een bevestiging van aanvaarding van het contractaanbod als dit uitdrukkelijk wordt vermeld. Anders ontvangt de gebruiker later nog een e-mail met een uitdrukkelijke bevestiging van het contract.

Indien er geen onmiddellijke boekingsmogelijkheid is, kan de gebruiker een niet-bindende reserveringsaanvraag naar de camping sturen.

1.6 Door het boeken van de diensten van een camping aanvaardt de gebruiker de algemene voorwaarden van de desbetreffende derde aanbieder, indien beschikbaar. Deze zijn van toepassing in aanvulling op deze gebruiksvoorwaarden van de aanbieder en kunnen van toepassing zijn op betalingsvoorwaarden, bepalingen met betrekking tot vervaldata, aansprakelijkheid, annulering, omboeking en restitutie (indien van toepassing), evenals andere boekingsvoorwaarden. Deze algemene voorwaarden van de derde aanbieder worden aan de gebruiker beschikbaar gesteld wanneer hij via de aanbieder boekt als onderdeel van het boekingsproces.

1.7 Het accepteren van de boeking vindt plaats na beschikbaarheid van de dienst door middel van een bijbehorende boekingsbevestiging per e-mail. Door te boeken via het aanbod van de aanbieder machtigt de gebruiker de aanbieder om de boeking uit te voeren bij de geselecteerde derde aanbieder. De derde aanbieder incasseert vervolgens de bedragen rechtstreeks via een betaalmethode die tijdens het boekingsproces is opgegeven. De aanbieder kan extra servicekosten in rekening brengen voor boekingen, die aan de gebruiker worden getoond in het boekingsproces voordat de boeking wordt gemaakt. Dit wordt apart gefactureerd door de aanbieder na een succesvolle boeking. De aanbieder incasseert de servicekosten dan rechtstreeks via een betaalmethode die tijdens het boekingsproces is opgegeven. De servicekosten worden terugbetaald in geval van annulering binnen de vooraf gecommuniceerde annuleringstermijn of als de boeking wordt afgewezen door de camping.

1.8 Het contract voor de betreffende dienst is uitsluitend tussen de gebruiker en de derde aanbieder, niet tussen de gebruiker en de aanbieder. Alle rechten van de gebruiker uit dit contract moeten door de gebruiker tegenover de derde aanbieder worden uitgeoefend. Boekingen via het aanbod van de aanbieder zijn voorbehouden aan personen die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.

1.9 De aanbieder behoudt zich het recht voor de via het aanbod verstrekte informatie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen, alsmede websites, internetportalen, apps en social media platforms etc. geheel of gedeeltelijk te blokkeren, te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen, dan wel de publicatie tijdelijk of definitief te staken.

1.10. De aanbieder wijst erop dat er volgens de wettelijke bepalingen (§ 312g lid 2 nr. 9 BGB) geen wettelijk herroepingsrecht bestaat voor overeenkomsten voor het verrichten van diensten op het gebied van accommodatie voor andere dan woondoeleinden, alsmede voor het verrichten van andere diensten in verband met vrijetijdsactiviteiten, indien de overeenkomst voorziet in een bepaalde datum of periode voor het verrichten van de diensten. Derhalve bestaat er geen herroepingsrecht in het geval van door de aanbieder bemiddelde overeenkomsten inzake accommodatie met derden.

2. inhoud van derden / gebruikersinhoud

2.1 Gebruikers kunnen na voorafgaande registratie inhoud (bijvoorbeeld foto’s, beoordelingen, commentaren) op het aanbod publiceren en op het platform berichten en inhoud met elkaar uitwisselen (hierna: “gebruikersinhoud”).

2.2 De minimumleeftijd voor het plaatsen van gebruikersinhoud is 18 jaar.

2.3 Gebruikersinhoud vertegenwoordigt geen verklaringen of vaststellingen, evaluaties of aanbevelingen van de aanbieder. De aanbieder neemt de gebruikersinhoud niet over als de zijne.

2.4 Het is de gebruiker niet toegestaan om via het aanbod reclame te maken voor andere gebruikers of derden, inclusief het plaatsen van bijbehorende links.

2.5 De gebruiker garandeert dat de gebruikersinhoud niet vertrouwelijk is en geen inbreuk maakt op het toepasselijke recht of de rechten van derden. Verder garandeert de gebruiker dat hij/zij de nodige rechten heeft op de door hem/haar ingevoerde inhoud, in het bijzonder de auteursrechten en beschikkingsrechten, ook voor zover het de rechten van derden betreft. Het is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruiker om over de nodige rechten te beschikken voor de plaatsing van de gebruikersinhoud in het aanbod, die regelmatig alleen wordt gegeven indien de gebruiker de gebruikersinhoud zelf heeft gecreëerd. In dit verband verbindt de gebruiker zich ertoe de aanbieder te vrijwaren van aanspraken van derden.

2.6 De gebruiker verplicht zich geen inhoud te plaatsen die onwaar, beledigend, bedreigend, dwingend of lasterlijk is, geweld verheerlijkt, pornografisch, schadelijk voor minderjarigen, racistisch, opruiend of anderszins van strafbare of illegale aard is of inbreuk maakt op de rechten van derden (bijv. auteursrecht, merkenrecht, octrooirecht of nevenrechten, persoonlijkheidsrechten, gegevensbeschermingsrechten of eigendomsrechten).

2.7 Het is de gebruiker niet toegestaan gegevens te uploaden of op te slaan op een gegevensdrager van de aanbieder die door hun soort of aard, omvang of aantal het functioneren van de IT-systemen van de aanbieder of die van derden kunnen aantasten of inbreuk kunnen maken op hun rechten (bijv. virussen, Trojaanse paarden, spam e-mails, etc.).

2.8 Het aanbod tot het indienen van evaluaties is uitsluitend gericht op een doelgroep met een toeristische focus. Het onderwerp permanent kamperen is hiervan uitgesloten. De aanbieder behoudt zich daarom het recht voor om beoordelingen die geen toeristische referentie hebben in de zin van deze paragraaf 2.8 niet te publiceren of te verwijderen.

2.9 Met betrekking tot de door de gebruiker gegeven beoordelingen is de gebruiker verplicht om:

  • ervoor te zorgen dat zijn beoordeling correct aan een camping of andere dienst wordt toegekend
  • de beoordeling zelf te schrijven en alleen een beoordeling te geven voor die diensten waarvan hij eerder gebruik heeft gemaakt en die gebaseerd zijn op zijn eigen ervaringen tijdens een verblijf op de beoordeelde camping en/of op zijn eigen ervaringen in het kader van het boekingsproces of een boekingsaanvraag
  • slechts één beoordeling per camping te geven
  • geen onjuiste feitelijke verklaringen af te leggen over campings of derde aanbieders, en geen discriminerende, beledigende, onjuiste of anderszins onrechtmatige opmerkingen te maken
  • het commentaar moet feitelijk en eerlijk zijn en er mag geen algemeen oordeel worden geveld. Vergelijkingen met andere campings zijn niet toegestaan
  • geen beoordeling geven of gebruikersinhoud plaatsen als hij/zij eigenaar, exploitant, werknemer of anderszins economisch of vertrouwd is met de te beoordelen camping of derde aanbieder, of als hij/zij namens hen of tegen betaling of andere geldelijke voordelen handelt
  • geen openlijke of verkapte reclame in zijn/haar commentaar en geen verwijzing naar externe sites
  • geen foto’s, video’s, afbeeldingen of andere gebruikersinhoud te plaatsen die personen identificeren en/of hun persoonlijke rechten schenden en geen persoonlijke gegevens van derden te publiceren
  • beoordelingen over permanente verblijven (permanente camping) moeten als zodanig worden gemarkeerd.

2.10. Beoordelingen van gebruikers worden niet vooraf gecontroleerd door de aanbieder. Als er een vermoeden is van een overtreding van de bepalingen in paragraaf 2.4 tot en met 2.9, kan dit worden gemeld aan de aanbieder via de knop “Misbruik melden”. Inhoud die op deze manier wordt gemeld, zal onmiddellijk worden geblokkeerd en binnen een redelijke termijn door de aanbieder worden gecontroleerd en, indien nodig, permanent van de website worden verwijderd.

2.11. Door het plaatsen van gebruikersinhoud verleent de gebruiker de aanbieder een uitgebreid, maar niet-exclusief, gratis, materieel, ruimtelijk en temporeel onbeperkt gebruiksrecht. Dit gebruiksrecht omvat in het bijzonder het recht om de gebruikersinhoud op te slaan en te reproduceren, op elke willekeurige plaats in het aanbod te publiceren, openbaar toegankelijk te maken, op andere wijze te reproduceren of voor online reclame te gebruiken. De aanbieder mag de gebruikersinhoud voor dit doel bewerken, ook met inachtneming van eventuele morele rechten. De aanbieder is tevens gerechtigd het bovengenoemde gebruiksrecht in sublicentie te geven aan met de aanbieder verbonden ondernemingen en aan derden.

2.12. De aanbieder behoudt zich tevens het recht voor om zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande kennisgeving gebruikers van het systeem uit te sluiten en gebruikersinhoud te verwijderen of te wijzigen (met inachtneming van het auteursrecht). Dit geldt met name voor illegale of immorele gebruikersinhoud.

3. Auteursrecht en gegevensbescherming

3.1 De in het aanbod gepubliceerde inhoud is bijvoorbeeld software, producten, merken, afbeeldingen enzovoort wettelijk beschermd en het gebruik of de exploitatie ervan is zonder toestemming van de rechthebbende niet toegestaan. 3. Behoudens wettelijke uitzonderingen is alleen persoonlijk, niet-commercieel gebruik in het kader van het beoogde doel van het aanbod toegestaan.

3.2 Indien er een vermoeden bestaat van een inbreuk op eigendomsrechten of andere rechten van derden, kan dit worden gemeld aan de aanbieder via service@pincamp.com. De aanbieder wordt hiervan binnen een redelijke termijn op de hoogte gesteld. De aanbieder zal de gemelde inhoud binnen een redelijke termijn controleren en zo nodig definitief uit het aanbod verwijderen.

3.3 De aanbieder verplicht zich tot naleving van de toepasselijke bepalingen inzake gegevensbescherming, in het bijzonder Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming, DSGVO), de Duitse federale wet inzake gegevensbescherming (Bundesdatenschutzgesetz, BDSG) en de Duitse wet bescherming persoonsgegevens telecommunicatie en telemedia (TTDSG) en tot verwerking van de door de gebruiker via het aanbod verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming daarmee alsmede met ons privacybeleid.

3.4 De in het aanbod beschikbare aanvraag- en contactformulieren mogen alleen voor het beoogde doel worden gebruikt. Het is gebruikers niet toegestaan persoonlijke gegevens van andere gebruikers of hun informatie te verzamelen of te publiceren.

4. Garantie en aansprakelijkheid

4.1 De aanbieder streeft naar een goede functionaliteit van het aanbod, maar is niet verantwoordelijk voor de ononderbroken bruikbaarheid of toegankelijkheid van het aanbod. In dit verband aanvaardt de aanbieder geen garantie en is hij niet aansprakelijk voor vertragingen, onderbrekingen of storingen om technische redenen.

4.2 De op het aanbod beschikbare informatie (met name beschrijvingen, afbeeldingen, prijzen, beschikbaarheid) met betrekking tot de diensten is gebaseerd op informatie van derde aanbieders. De aanbieder kan de verstrekte informatie niet controleren op correctheid, volledigheid en actualiteit. In dit opzicht geeft de aanbieder geen garantie voor de volledigheid, actualiteit, correctheid, wettigheid of andere kwaliteit van de informatie van derden. De aanbieder integreert voornamelijk prijzen en beschikbaarheid van de aanbiedingen van derde aanbieders. De aanbieder haalt deze informatie met regelmatige tussenpozen op van de websites en data-interfaces van de externe aanbieders en toont deze aan de gebruiker in de status van de meest recente aanvraag. Door tussentijdse schommelingen, die voortdurend kunnen optreden in prijzen en beschikbaarheid, worden niet altijd de actuele prijzen en gegevens weergegeven. Bij het overschakelen van de website van de aanbieder naar een website van een derde partij is het daarom mogelijk dat de gegevens die op de website van de aanbieder worden weergegeven niet meer overeenkomen met de gegevens die door de derde aanbieder zelf worden weergegeven na toegang tot de website van de derde aanbieder.

4.3 De aanbieder is evenmin verantwoordelijk voor de rechtmatigheid, juistheid, actualiteit en/of volledigheid van de gebruikersinhoud.

4.4 De boekingsmogelijkheden in het aanbod van de aanbieder en de links naar boeking aanbiedingen van derden vormen geen aanbeveling door de aanbieder. De aanbieder is niet aansprakelijk voor links naar externe aanbieders of voor reclame-links via teksten of reclame-banners of voor de inhoud die wordt weergegeven op de websites van externe aanbieders.

4.5 De aanbieder is geen aanbieder van reisdiensten en ook geen organisator in de zin van de wet (§ 651a e.v. BGB). Voor bemiddelde contracten tussen de gebruiker en derden die tot stand komen door het gebruik van het aanbod van de aanbieder, gelden de voorwaarden van de betreffende derde aanbieder, zie paragraaf 1.5. De aanbieder is niet aansprakelijk voor het afsluiten van het contract met de derde aanbieder en is ook niet de contractuele partner van het accommodatie contract dat met de betreffende derde aanbieder wordt afgesloten. Bovendien is hij niet aansprakelijk voor de correcte uitvoering van de diensten in het kader van het met de derde aanbieder gesloten contract. De aanbieder is daarom ook niet gemachtigd of verplicht om meldingen van gebreken met betrekking tot de diensten van derde aanbieders te accepteren. Het melden van gebreken moet altijd aan de derde aanbieder worden gedaan.

4.6 In geval van contractuele of buitencontractuele aanspraken is de aanbieder alleen aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzettelijk of grof nalatig handelen, alsmede voor schade als gevolg van nalatig schenden van dergelijke verplichtingen die de goede uitvoering van een met de betrokken gebruiker bestaande overeenkomst in de eerste plaats mogelijk maken en op de nakoming waarvan de contractpartner derhalve mag vertrouwen (kardinale verplichtingen). In dit laatste geval is de aansprakelijkheid beperkt tot de typische contractuele schade die bij het sluiten van het contract te voorzien was. De bovengenoemde beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet in geval van schade aan leven, lichaam of gezondheid, in het toepassingsgebied van de wet op de productaansprakelijkheid en bij overname van uitdrukkelijke garanties.

5. Diversen

5.1 De taal van het contract is Nederlands. De aanbieder slaat de tekst van het contract niet op, zelfs niet nadat het contract is afgesloten.

5.2 Op alle rechtsbetrekkingen tussen de aanbieder en de gebruiker is uitsluitend het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Zin 1 is alleen van toepassing op consumenten voor zover de rechtskeuze de bescherming van dwingende wettelijke bepalingen van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft niet ondermijnt.

5.3 Indien de gebruiker een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is, is de exclusieve bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit dit contract de vestigingsplaats van de aanbieder. Hetzelfde geldt als de gebruiker geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland heeft of als zijn woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats op het moment van het instellen van de vordering onbekend is.

5.4 Mochten afzonderlijke bepalingen geheel of gedeeltelijk ongeldig of onuitvoerbaar zijn, of mochten deze vervolgens hun rechtsgeldigheid of uitvoerbaarheid verliezen, dan heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. De ongeldige of onuitvoerbare bepalingen worden vervangen door de wettelijke bepalingen.

München, januari 2024